Education:

2009 y. K.Zhubanov Aktobe regional state University


Physical education teacher