Education:

1998 y. Aktobe University named after K.Zhubanov


Art teacher